Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 16η)

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ :

 

Α.   Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων :


  1. Πᾶσα Θεσσαλία ὅρεσι …………………………  (καλύπτομαι, παρακ.)
  2. Ὁρέστης ὑπό τῶν Ἐρινύων …………………………  (διώκομαι, υπερσ.)
  3. Οἱ παιδες ἐμοῦ ………………………………  (παιδεύομαι, παρακ.)  καί πρός λιμόν καί δίψαν ἀντέχειν.
  4. Ὑμεῖς πάντες …………………………   (πείθομαι, παρακ.)  οὐδέν δικαιοσύνης ἄμεινον εἶναι.
  5. Οἱ Ἀθηναῖοι  ………………………..   (ταράττομαι, υπερσ.) ἐκ τῆς ἀγγελίας ἐκείνης.
  6. Αἱ τῆς πόλεως πύλαι ὑπό τῶν φυλάκων …………………………  (κλείομαι, υπερσ.)
  7. Οἱ στρατιῶται ἐν τῇ νήςῳ ………………………..  (κωλύομαι, παρακ.)
  8. Ἐγώ ἅπαντα τόν βίον ………………………. (πολιτεύομαι, παρακ.)  σωφρόνως καί ἀξίως τῆς πόλεως.
  9. Αἱ σπονδαί ………………………  (λύομαι, υπερσ.)

  Β.   Να υπογραμμίσετε και να αναγνωρίσετε τους τύπους παρακειμένου και υπερσυντέλικου :


1.      Πολλοί τῶν μαθητῶν συνηθροισμένοι ἦσαν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ.

2.       Σωκράτης ἀνεπέπαυτο λαμπρῶς και οὐδόλως ἐτετάρακτο.

3.      Ἡ φθορά ἐξωστράκισται, ὁ δεσμός ὁ χρόνος διαλέλυται.

4.      Αἱ θύραι κεκλεισμέναι ἦσαν.

5.      Ἡ επιστολή ταύτη ἐγέγραπτο ὑπό τοῦ παιδός.Γ.   Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με απαρέμφατο ή μετοχή παρακειμένου :


1.      Πᾶς τίς αἰσχύνεται ………………………. κακός.  (ὀνομάζομαι, απαρέμφ.)

2.       Ἐνόμιζον τά ἐπιτήδεια  ………………………….  ὑπό βασιλέως.  (κομίζομαι, απαρέμφ.)

3.      Νόμους ……………………….. ὁ Λυκοῦργος οὐκ ἔθηκε.  (γράφομαι, μετοχή)

4.      ………………………… τοῖς νόμοις ἐνέμειναν ταῖς σπονδαῖς.  (πείθομαι, μετοχή)

5.      Οἱ ……………………….. οὐκ ἀχάριστοι εἰσιν.  (σώζομαι, μετοχή)Δ.   Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της στήλης  Α  με τη γραμματική τους αναγνώριση της στήλης  Β.

                                          Α                                                                              Β

1.      τέταχθε                                                  α.   απαρέμφ. παρακ.

2.       ἐβέβλαψο                                               β.   γ΄ενικό υπερσ.

3.      νενόμισθαι                                              γ.   β΄πληθυντ. παρακ.

4.      δεδεγμένος                                             δ.   β΄ενικό υπερσ.

5.      ἐστράτευτο                                             ε.   α΄πληθυντ. παρακ.

6.      δεδιώγμεθα                                           στ.   μετοχή παρακ.

Ε.   Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα με τους κατάλληλους ρηματικούς τύπους :ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
τειχίζῃ (ει)


θεραπεύεσθαι


ταράττονται


φυτεύομαι


σχίζεται


κηρύττεσθε


τριβόμενος


ἐλπιζόμεθα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...