Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

"ΕΝΑ ΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ" - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 14η

Μετάφραση : 

Το λιοντάρι κατηγορούσε τον Προμηθέα πολλές φορές, επειδή τον έπλασε μεγαλόσωμο και όμορφο και πιο δυνατό από τα άλλα ζώα. Παρόλο που είμαι τέτοιος έλεγε, φοβάμαι τον πετεινό. Και ο Προμηθέας του έλεγε: ˝ γιατί με κατηγορείς άδικα; Γιατί έχεις όλα τα δικά μου, όσα μπορούσα να δημιουργήσω· η ψυχή σου όμως σε αυτό μόνο δειλιάζει ˝. Το λιοντάρι λοιπόν έκλαιγε τον εαυτό του, τον κατηγορούσε για τη δειλία του και τελικά ήθελε να πεθάνει .Κι ενώ βρισκόταν σ` αυτή την κατάσταση,συναντάει έναν ελέφαντα και βλέποντάς τον να κουνάει συνεχώς τα αυτιά του, ˝ τι έπαθες ˝ , λέει, γιατί επιτέλους δε μένει ακίνητο ούτε για λίγο το αυτί σου; ˝ Και ο ελέφαντας, καθώς ένα κουνούπι πέταξε τυχαία γύρω του, ˝ βλέπεις ˝ ,είπε, ˝ αυτό το μικρό που βουίζει; ˝ Αν μπει στο αυτί μου, υποφέρω ˝. Και το λιοντάρι είπε: ˝ γιατί, λοιπόν να πεθάνω, αφού είμαι τόσο μεγάλος και πιο τυχερός από τον ελέφαντα, όσο δυνατότερος είναι ο πετεινός από το κουνούπι; ˝
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

Α.   Να συμπληρώσετε τις προτάσεις τοποθετώντας το ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο ενεστώτα και μέλλοντα :


 1. Ἡμεῖς  …………………………..  / ……………………………  ἐν ὀνόματι Κυρίου.   (πορεύομαι)
 2. Μετά τήν μάχην οἱ Ἕλληνες     ……………………………..   / ……………………………  τῆς μανίας καί τῆς πλεονεξίας. (παύομαι)
 3. Ἡ χώρα ὑπό τῶν ποταμῶν πολλάκις ……………………………  / .…...…….………………….       (κατακλύζομαι)
 4. Οὐ  ……………………………  / …………………………….  οἱ Πλαταῖεις δῶρα παρά Θηβαίων.  (δέχομαι)
 5. Οὐδείς μετ’ ὀργῆς ἀσφαλῶς   ……………………......... /…………………………..  (βουλεύομαι)Β.   Να υπογραμμίσετε και να αναγνωρίσετε τους τύπους του ενεστώτα και του μέλλοντα στις παρακάτω προτάσεις :


1.      Ἐν  τῷ  χρόνῳ  τούτῳ  οἱ  Ἀθηναῖοι  κομίζονται  ἐντός  τῶν  τειχῶν.

2.       Πορευσόμεθα  διά  πολεμίας  χώρας, ἀλλ’  ἀσφαλεῖς  ἐσόμεθα.

3.      Ἀναπαύσεται  ἕκαστος  ὑποκάτω  ἀμπέλου.

4.      Ὑμεῖς πορεύσεσθε εἰς ὁδόν ἀληθείας.

5.      Ὑπό τῶν διδασκάλων τήν  ἀλήθειαν διδασκόμεθαΓ.   Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό :

         Οἱ άνθρωποι οὐ πείθονται τοῖς κακοῖς μάντεσιν.
……………………………………………………………………………
         Διώκεται  ἐκ  τοῦ  βωμοῦ  ὁ  μέλλων  θύσειν.

……………………………………………………………………………


Δ.   Να συμπληρώσετε του κατάλληλους τύπους μέλλοντα του εἰμί :


 1. Τῶν  κατοίκων  τῆς  Ἑλλάδος  πολλοί  γεωργοί …………………………..
 2. Ὑμεῖς ………………………….. τό  ἅλας  τῆς  γῆς.
 3. Σύ  εὑρετής  τῶν  ἐθίμων ……………………….Ε.   Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με το απαρέμφατο του χρόνου που ζητείται :


 1. Δεινόν  ἐστι  ………………………. (μάχομαι, ενεστ.)
 2. Χρή  τόν  ἄνδρα ……………………………….. (βουλεύομαι, μέλ.)   πρό  ἔργου.
 3. Ἀθηναῖοι  ἤλπιζον  τό  αὐτό  καί  τότε ………………………………. (γίγνομαι, ενεστ.)
 4. Οἱ πολέμιοι ἀπειλοῦσι ……………………………… (βλάπτομαι, μέλ.)  τήν χώραν ἡμῶν.
 5. Σόλων  συμβουλεύει  τοῖς  Ἀθηναίοις ……………………………….. (πείθομαι, μέλ.)ΣΤ. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τη μετοχή  του χρόνου που ζητείται :


 1. Οἱ  ἄλλοι  πάντες ……………………….. (ἐκπλήττομαι, ενεστ.)  ἡσύχαζον.
 2. Μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τήν δικαιοσύνην καί οἱ ……………………….. (διώκομαι, ενεστ.) ἕνεκεν αὐτῆς.
 3. Ἐξέπεμπεν  αὐτούς   ἡ   πόλις ………………………………… (ἱδρύομαι, μέλ.) ἀποικίαν.
4.    Οἱ Λακεδαιμόνιοι παρεσκευάζοντο ὡς …………………………(πορεύομαι, μέλ.) εἰς τόν  Ἰσθμόν.Ζ.  Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της στήλης Α΄  με τη γραμματική αναγνώριση της στήλης Β΄ :                                    Α΄                                                                            Β΄

1.      κηρύξεσθε                                  α.   απαρέμφατο μέλλοντα

2.       βλάπτεσθαι                                β.   γ΄ ενικό  ενεστώτα

3.      γραφομένη                                 γ.   απαρέμφατο ενεστώτα

4.      διώξεσθαι                                   δ.   μετοχή ενεστώτα

5.      τρεψόμενον                                 ε.   β΄ πληθυντικό μέλλοντα

6.      φείδεται                                      στ. μετοχή μέλλοντα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...