Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 11η)

Μετάφραση : 
Ο Αλέξανδρος εκεί όπου έγινε η μάχη και στο σημείο που ξεκίνησε και πέρασε τον Υδάσπη ποταμό, έκτισε πόλεις. Και στην μια έδωσε το όνομα Νίκαια από τη νίκη του κατά των Ινδών και στην άλλη έδωσε την ονομασία Βουκεφάλα, σε ανάμνηση του αλόγου του Βουκεφάλα, που πέθανε εκεί επειδή αρρώστησε από τον καύσωνα και τα γηρατειά, αφού προηγουμένως είχε υποφέρει πολλά και είχε περάσει πολλούς κινδύνους μαζί με τον Αλέξανδρο. Και τον ίππευε μόνο ο Αλέξανδρος, επειδή απέρριπτε ως ανάξιους όλους τους άλλους αναβάτες, μεγαλόσωμος και γενναίος. Και είχε για σημάδι του ένα κεφάλι βοδιού χαραγμένο πάνω του, εξαιτίας του οποίου λένε ότι έφερε και το όνομα αυτό. Άλλοι πάλι λένε ότι είχε άσπρο σημάδι στο κεφάλι του, ενώ ο ίδιος ήταν μαύρος, το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με κεφάλι βοδιού. Αυτό το άλογο το έχασε ο Αλέξανδρος στη χώρα των Ουξίων και γι αυτό διακήρυξε δημόσια σε όλη τη χώρα ότι θα εκτελέσει όλους τους Ουξίους, αν δεν του το επιστρέψουν. Γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε ο Αλέξανδρος για το άλογο αυτό.
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ :
1. Σωστό ή Λάθος;
 • Πολιούχος δρόμος
 • Πολιτιστική πρωτεύουσα
 • Αντιπολιτεύομαι με την κυβέρνηση
 • Η Αθήνα είναι κωμόπολη.
 • Πολιτισμένος λαός.
 • Πολιτικοποιημένο άτομο.

2. Επιλέξτε το σωστό:
 • Ο Γιώργος ………………………………… (πολιτογραφούμαι, πολιτικοποιούμαι) στο δήμο μας για να μπορεί να ψηφίσει.
 • Η ……………………………………. (συμπολίτευση, αντιπολίτευση) κατέκρινε τα μέτρα της κυβέρνησης.
 • Η Ελλάδα διακρίνεται για τον πλούσιο ………………………………….. (πολιτισμό, πολιτειακό) της.
 • Ο ‘Αγιος Γεώργιος είναι ο ………………………………………… (πολίτης, πολιούχος) της πόλης μας.
 • Η Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε …………………………………………… (πολιτισμένη, πολιτιστική) πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2009.
Γ.  ΣΥΝΤΑΞΗ :

1. Να συνταχθούν οι παρακάτω προτάσεις και να χαρακτηριστούν τα ρήματα αμετάβατα ή μεταβατικά ή συνδετικά:
α. Ἁλιεύς τις αὐλοὺς εἶχε.
β. Τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίοι εἰσὶν οἱ θεοί.
γ. Λέγει αὐτω ὁ νεανίσκος.
δ. Οὐχ Ἡρακλῆς οὗτός ἐστιν;
ε. Κύκνοι εἰρηναῖοί (= ειρηνικοί) εἰσι.
στ. Ἀγαμέμνων ἡγεμὼν τοῦ σύμπαντος στρατοῦ ἦν.
ζ. Οἱ  βότρυες ὄμφακές εἰσι.
η. Ὁ ὄνος ἐκ τοῦ κόπου ἐτελεύτησε.
θ. Χελιδών ἐστι φιλάνθρωπος (=φίλη του ανθρώπου).
ι. Αἱ Σειρῆνες κατάπτεροι ἦσαν.
ια. Ἅνθρωπός τις εἶχεν ὄνον καὶ ἵππον.
ιβ. Δράκων τις (=ένα φίδι) κατέφαγεν τῆς χελιδόνος τοὺς νεοσσούς.
2. Να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις:
α. Ἀβροκόμας ὐστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις πέντε.
β. Οἱ συνόντες Σωκράτει (=αυτοί που συναναστρέφονταν το Σωκράτη) ἐνδιέτριβον τῇ φιλοσοφίᾳ.
γ. Κομίζει γλαῦκα εἰς Ἀθήνας.
δ. Λυκοῦργον θαυμάζω καὶ σοφὸν ἡγοῦμαι.

3. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις το υποκείμενο και το κατηγόρημα και να αναγνωρίσετε τη μορφή του κατηγορήματος.
α. Ὁ ρήτωρ ἀγορεύει.
β. Ὁ ἀνὴρ λούεται.
γ. Ἡ Κρήτη ἐστὶ νῆσος.
δ. Τὸ παιδίον φαίνεται ἀσθενές.
ε. Ἀλέξανδρος ἐκαλεῖτο μέγας.
στ. Οἱ Πέρσαι ἔλυσαν τὰς σπονδάς.
ζ. Οἱ στρατιῶται διώκουσιν τοὺς πολεμίους.
η. Οἱ σοφισταὶ διδάσκουσιν τοὺς νεανίας τὴν ἀρετήν.
θ. Ὑμεῖς οὐ λέγετε ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν.
ι. Κίμων ἠλευθέρωσε τοὺς Μιλησίους τῆς δουλείας.
ια. Οἱ Λακεδαιμόνιοι νομίζουσι τὴν λιποταξίαν αἰσχύνην.

4. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις το ρήμα και το υποκείμενο, και όπου υπάρχουν, το κατηγορούμενο ή το αντικείμενο ή τα αντικείμενα.
α. Μικρός ἐστιν οὗτος ὁ οἷκος.
β. Προμηθεὺς ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις το πῦρ.
γ. Ἅπαντες ἤκουον τοῦ ρήτορος.
δ. Λεωνίδας ἀπέθανεν ἐν Θερμοπύλαις.
ε. Ἀποδώσομεν τὴν πατρίδα μείζονα (=μεγαλύτερη) τοῖς ἐσομένοις (=στους απογόνους).
στ. Ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφροσύνη νομίζονται ἀρεταί.

5. Να εντοπίσετε στις παρακάτω προτάσεις τα αμετάβατα και τα μεταβατικά ρήματα και όπου υπάρχουν μεταβατικά, να αναγνωρίσετε αν είναι μονόπτωτα ή δίπτωτα.
α. Ἀλέξανδρος καὶ τὸ αὑτοῦ στράτευμα διέβαινον τὴν Αἴγυπτον.
β. Δαρεῖος ἠσθένησεν σφόδρα (=πολύ) μετὰ τὴν μάχην τὴν ἐν Ἰσσω.
γ. Ἅπαντες ἐν νυκτὶ (=τη νύχτα) ἡσυχάζουσι καὶ ὑπνώττουσιν.
δ. Ὁ ρήτωρ ἔλεγε τοῖς πολίταις τὴν ἑαυτοῦ γνώμην.
ε. Ἀπηλλάξαμεν ὑμᾶς τῶν δεσμῶν.
στ. Οἱ ἀθληταὶ ἔθεον (=έτρεχαν) ἐν τ σταδίῳ.
ζ. Δαρεῖος ἐβασίλευσε τῶν Περσῶν δώδεκα ἔτη.
η. Βλάπτει τον άνδρα ο θυμός.
θ. Ούτως έβαινεν η μάχη.
ι. Μη παντί λόγω πιστεύετε.
ια. Ανθρώπου ψυχή του θείου μετέχει.

6. Να υπογραμμίσετε τα ονόματα που λειτουργούν ως αντικείμενα και να προσδιορίσετε την πτώση στην οποία βρίσκονται.
α) Λακεδαιμονίων κατηγόρουν, ὄτι τὴν Καδμείαν κατέλαβον.
β) Δίδωσιν αὐτ τὴν χώραν διὰ τὴν εὐργεσίαν ταύτην.
γ) Ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων πολλοῖς ἄν παραδείγμασι χρήσαιτο.
δ) Τῶν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι.
ε) Κότυς τ δωρησαμένῳ τι ἀντεδωρήσατο λέοντα.
στ)Ὁ πατὴρ μοι τὴν τυραννίδα τὴν ἑαυτοῦ κατέλιπεν, οὐ τὴν τύχην.
ζ) Σὺ οὖν τῶν τε εἰρημένων μέμνησο καἰ ἐκεῖνο ἐνθυμοῦ.

7. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα, αντικείμενα και κατηγορούμενα στα παραδείγματα:
α. Περικλῆς ἄρχων καὶ στρατηγὸς ᾑρέθη.
β. Ἡρακλῆς τῆς Ἑλλάδος κατέστη εὐεργέτης.
γ. Μιλτιάδην ἐδίωξαν οἱ ἔχθροί.
δ. Οἱ θεοὶ δίκαιοί εἰσιν.
ε. Ὁ ἔπαινος ἀρχὴ φιλίας γίγνεται.
στ. Ὅτε ταῦτα ἐγίγνετο, ὁ ἥλιος ἐδύετο.
ζ. Χαλεπὰ τὰ δεινὰ ἐστιν.
η. Ἀποκλείουσιν οἱ βάρβαροι ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ.
θ. Δημοσθένης συνεβούλευεν Ἀθηναίοις ἐκπολεμῆσαι Ὀλυνθίους.
ι. Τοῦ πολέμου ἐπαύσαντο οἱ Λάκωνες.
ια. Ἀναμνήσω ὑμᾶς τοὺς τῶν προγόνων κινδύνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...