Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6η )

  Μετάφραση :

Ένα μεγάλο ελάφι την εποχή του καλοκαιριού έφθασε διψασμένο σε κάποια πηγή καθαρή και βαθιά και, αφού ήπιε όσο ήθελε, πρόσεχε τη μορφή του σώματός του. Και επαινούσε προπάντων τη μορφή βέβαια των κεράτων του, επειδή κατά τη γνώμη του αποτελούσαν στολίδι για όλο το σώμα του. Κατηγορούσε από την άλλη τα λεπτά του πόδια, επειδή κατά τη γνώμη του δεν μπορούσαν να μεταφέρουν όλο το σώμα του. Ενώ όμως ασχολούνταν μ’ αυτά, ακούγεται ξαφνικά γάβγισμα σκύλων και κυνηγοί σε κοντινή απόσταση. Κι εκείνο ορμά να ξεφύγει και, όσο έτρεχε στην πεδιάδα, σωζόταν από την ταχύτητα των ποδιών του. Όταν όμως έπεσε σε δάσος πυκνό, μπλέχτηκαν τα κέρατά του και αιχμαλωτίστηκε, μαθαίνοντας εξ ιδίας πείρας ότι λοιπόν ήταν άδικος κριτής των δικών του ιδιοτήτων, αφού κατηγορούσε από τη μια αυτά που το έσωζαν, ενώ επαινούσε αυτά που το πρόδωσαν.                                                          Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με την κατάλληλη λέξη που βρίσκεται μέσα στην
    παρένθεση.


(ποτοαπαγόρευση, πρόποση, πιωμένος, κατάποση, πότισμα, πόσιμος)


o Γύρισε αργά στο σπίτι τελείως ……………………. .
o Το νερό της βρύσης δεν είναι ………………….. λόγω των εργασιών που κάνουν στην
   ύδρευση.
o Με την ………………………….. δεν επιτρέπεται έφηβοι να πίνουν οινοπνευματούχα     ποτά.
o Ο κουμπάρος του ζευγαριού έκανε προς τιμήν τους ………………………. 

o Μην ξεχάσεις   το ………………………….. του κήπου μετά τις 6 το απόγευμα.
o Η ……………………………. του φαρμάκου θα πρέπει να γίνεται δυο φορές την ημέρα μετά
   το φαγητό.


2. Αντιστοιχίστε:


   1. άμπωτη                   α. νέος
   2. ηδύποτο                 β. παλίρροια
   3. κατάποση               γ. καλεσμένος
   4. συμπόσιο                δ. φάρμακο
   5. ποτοαπαγόρευση    ε. λικέρ
 

Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

1. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α με τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Β.


        Α                                          B
α. φυλάττω                           1. τοκεύς
β. κόπτω                               2. ταγός
γ. τίκτω                                3. ἐργάτης
δ. σείω                                 4. ἀγορά
ε. τάσσω                               5. σεισμός
στ. ἀγείρω                            6. φυλακή
ζ. λανθάνω                           7. κόμμα
η. ἐργάζομαι                         8. λάθος


2. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά που ζητούνται:


α.   ᾂδω > ἀοιδ…….. (πρόσωπο που ενεργεί).
β.   σφάλλω > σφάλ…………. (αποτέλεσμα ενέργειας).
γ.   κλίνω > κλί………… (ενέργεια, κατάσταση).
δ.   ἐγείρω > ἔγερ……… (ενέργεια, κατάσταση).
ε.   βλέπω > βλέμ …………. (αποτέλεσμα ενέργειας).
στ. δημιουργῶ > δημιουργ…… (πρόσωπο που ενεργεί).
ζ.   λατρεύω > λατρ……… (ενέργεια, κατάσταση). Γ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΙΚΗ
Α' ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ


1. Βάλτε τα ουσιαστικά της α κλίσης στην πτώση που ζητείται:

α. τους …………………… (πολίτης).
β. τῆς ……………………. (πολιτεία).
γ. την …………………..  (ἀνατροφή).
δ. τους …………………. (νεανίας).
ε. τους …………………. (ὁπλίτης).
στ. τῶν ………………… (ἀγωνιστής).
 

2. Να μετατρέψετε τις επόμενες προτάσεις στον άλλον αριθμό:
 

α. Αἱ ἐπιθυμίαι πολλάκις τους ἀνθρώπους εἰς συμφοράς και ἀδικίας ἂγουσι.
β. Δουλείαν ἡ τοῡ χρυσοῡ ἐπιθυμία τοῖς ἀνθρώποις κομίζει.
γ. Οἱ δειλοί εἰσί προδόται.
 

3. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις:

1. Συνεβούλευε δὲ αὐτοῖς μὴ χρῆσθαι τῇ ἀδικ... (ἀδικία) μήτε τῇ διαβολ... (διαβολή).
2. Ἔλεγε τὴν σωφροσύν... (σωφροσύνη), εἶναι τὴν αἰτί... (αἰτία) τῆς εὐδαιμονί... (εὐδαιμονία).
3. Πείθου, ὦ ναῦτ...(ναύτης) τῷ κυβερνήτ... (κυβερνήτης).
4. Ἐν ταῖς θαλ... (θάλασσα) ζῶσι θαυμαστὰ ὄντα.
5. Ἔνεμον τὰ ποίμνια ἐν ταῖς νομ... (νομή).
6. Αἱ ἐπιγραφ... (ἐπιγραφὴ) ὑπομιμνήσκουσιν τὰς νίκ... (νίκη)
7. Θαυμάζομεν τοὺς ἀγαθούς πολίτ... (πολίτης)
8. Τὰς ἡδον... (ἡδονὴ) θήρευε τὰς μετὰ δόξ... (δόξα) (γεν. ενικού)
9. Ὁρῶ τοὺς λοχ... (λοχίας) μετὰ τοῦ ταμί... (ταμίας)
10. Οἱ μαθητ... (μαθητὴς) ἔλεγον τὴν ἀλήθει... (ἀλήθεια)
11. Οἰ ὁπλῖτ... (ὁπλίτης), ἔφερον τοὺς τραυματί... (τραυματίας)
12. Ποσειδῶν τὴν ὁρμ... (ὁρμή) τῶν θαλασσ... (θάλασσα) ἐφύλαττε καὶ ὁ Ἀρης τὰς στρατι... (στρατιά) ἐν ταῖς μάχ... (μάχη) διέσῳζεν.
13. Οὐκ ἔστι τῷ οἰκέτ... (οἰκέτης) ἐξισοῦσθαι τῷ δεσπότ... (δεσπότη), οὐδὲ τοῖς ἀθλητ... (ἀθλητής) τοῖς ποιητ... (ποιητής).
14. Δικαίου πολίτ... (πολίτης) κρίνω τὴν τῶν πραγμάτων σωτηρ... (σωτηρία).
15. Εἰσελθών δὲ ἐν τῷ γραφείῳ τοῦ διευθυντ... (διευθυντής) ἔφη "κύριε διευθυντ... (διευθυντής), φέρω τὸ τοῦ μαθητ... (μαθητής) ἔργον.
16. Οἱ στρατι... (στρατιώτης) ἐν πολλῇ ἀπορ... (ἀπορία) εἰσίν.
17. Οἱ νόμοι ἐπιμελοῦνται τῶν πολιτ... (πολίτης).
18. Τὴν πόλιν ὅπλων καὶ βελῶν καὶ σίτου καὶ παρασκευ... (παρασκευή) ἁπάσης ἐνέπλησαν.
19. Οἱ πρεσβ... (πρεσβύτης) θαυμάζουσι τὰς ἀρετ... (ἀρετή) τῶν νεανι... (νεανίας).
20. Μεγίστης τιμ... (τιμή) ἀπολαύουσιν οἱ νικητ... (νικητής).
 

4. Nα μεταφερθούν τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό:

στρατιωτῶν 

θεατάς 
νομοθετῶν 
κεφαλήν 
μανδύαις 
ἰδιώτου 


 ΠΗΓΗ :http://evipapage.blogspot.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου