Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

" Η ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΠΥΡΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ " - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 15η

                                         Μετάφραση :

Οι πρόγονοι των νεκρών που κείτονται εδώ, επειδή από τη φύση τους ήταν ευγενείς και είχαν κοινές αντιλήψεις, έκαναν πολλά καλά έργα και άξια θαυμασμού. Από την άλλη, οι απόγονοι εκείνων άφησαν πίσω λόγω της ανδρείας τους μνημεία νίκης αθάνατα και μεγαλοπρεπή. Γιατί μόνοι αυτοί μπήκαν σε κινδύνους για όλη την Ελλάδα ενάντια σε πολλές δεκάδες χιλιάδες βαρβάρων.
Ο βασιλιάς της Ασίας, επειδή έλπιζε ότι θα υποδουλώσει και την Ευρώπη, έστειλε εναντίον μας στρατό πεντακοσίων χιλιάδων ανδρών. Και επειδή οι Πέρσες πίστεψαν ότι, εάν έκαναν αυτή την πόλη φίλη με τη θέλησή της ή εάν την κυρίευαν χωρίς τη θέλησή της, εύκολα θα γίνονταν κυρίαρχοι των άλλων Ελλήνων, αποβιβάστηκαν στο Μαραθώνα, επειδή έτσι πίστεψαν ότι οι Έλληνες θα ήταν εντελώς αβοήθητοι από συμμάχους, αν τολμούσαν να κάνουν επίθεση, ενώ ακόμα οι Έλληνες θα διαφωνούσαν.
Είχαν σχηματίσει μια τέτοια εντύπωση για την πόλη (την Αθήνα) και από τα προηγούμενα έργα της, ότι δηλαδή, αν πρωτύτερα έκαναν επίθεση εναντίον άλλης πόλης, θα πολεμούσαν εναντίον εκείνων και των Αθηναίων. Γιατί θα έρχονταν για να βοηθήσουν με προθυμία αυτούς που αδικούνταν.


 ΑΣΚΗΣΕΙΣ : 


ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παράθεση, Επεξήγηση, Επιθετικός και Κατηγορηματικός Προσδιορισμός

1. Να υπογραμμίσετε τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς στις παρακάτω προτάσεις και  να δηλώσετε το είδος τους :


 1. Σάμιος, ὁ ναύαρχος, ἦν Λακεδαιμόνιος.

 1. Τούτους, τούς πρέσβεις, ἀπέστειλαν εἰς Κῦρον.

 1. Ὁ στρατηγός τῶν Ἀθηναίων, ὁ Περικλῆς, ἦν ἀνήρ τιμιώτατος.

 1. Ἡ ζημία έστί χίλια τάλαντα.

 1. Οἱ θεοί κατοικοῦσι εἰς τό ὅρος, τόν λυμπον.

 1. Καταλαμβάνει τήν Φυλήν, χωρίον ἰσχυρόν.

 1. Οἐννέα ἄρχοντες κληροῦσι τούς δικαστάς.

 1. Ἐνταῦθα ν ἡ Ρωξάνη, γυνή τοῦ Ἀλεξάνδρου.

 1. Ὁ ἐξ Αἰγύπτου σῖτος λθεν εἰς τήν πόλιν.

 1. Οὔτε θεῖον οτε ἀνθρώπινον ἔργον γίγνεται χωρίς ἐμοῦ, ἐργασίας.

 1. Ο στρατιῶται σύν πολλῆ κραυγῆ ρμῶνται ἐπί τῶν Θηβαίων, τῶν πολεμίων.

 1. Ἁπασα χώρα ἐγυμνάζετο.

 1. Μόνος παῖς ἐπορεύετο εἰς τήν οἰκίαν .

 1. Κατέλαβον τήν πόλιν ἐρήμην.

 1. έρήμη πόλις ν Ἀθήνα.                                                  Κουίζ για την Ευκτική μέσης φωνής                         http://www.gkonstantinou.com/school_work/EfktikiMF/quiz.html1.  Να κλίνετε την Ευκτική Ενεστώτα του ρήματος τρέπομαι2.  Να γράψετε το β΄ και το γ΄ ενικό πρόσωπο Ευκτικής Μέσης φωνής σε όλους τους Χρόνους των ρημάτων πιστεύομαι, γράφομαι, διώκομαι, κομίζομαι για να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:


Χρόνος
Ενεστώτας
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος

πιστεύομαι


γράφομαι


διώκομαι


κομίζομαι3.  Να γράψετε το α΄ και το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής και Ευκτικής Αορίστου  Μέσης Φωνής των ρημάτων παιδεύομαι, πράττομαι, τρίβομαι, νομίζομαι.παιδεύομαι
πράττομαι
τρίβομαι
νομίζομαι
Οριστική
Υποτακτική


4.  Να γράψετε το β΄ πληθυντικό πρόσωπο Ευκτικής Παρακειμένου Μέσης Φωνής  των  παρακάτω ρημάτων:

θύομαι
φονεύομαι
ταράσσομαι
τάσσομαι


 ΠΗΓΗ :

http://blogs.sch.gr/margiakou/2009/09/21/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%83-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%83/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου