Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ( ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 13η )

Ας ξεκινήσουμε με μια επανάληψη στην Οριστική της μέσης φωνής. Δείτε το ακόλουθο   βιντεάκι από τη Γ. Κωνσταντίνου.


 
  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ  ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

   1. Όταν πριν από το της κατάληξης του ρήματος υπάρχει φωνήεν, ο αόριστος της μέσης υποτακτικής τελειώνει σε -σωμαι : παιδεύω παιδεύσωμαι, δουλεύω  δουλεύσωμαι και ο παρακείμενος σε -μένος : πεπαιδευμένος ,  δεδουλευμένος .


    2. Όταν το ρήμα τελειώνει σε -κω (= διώκω) , -γω (= λήγω) , -χω (= λέγχω) , -ττω ή -σσω (= πράττω, πυρέσσω), ο αόριστος μέσης υποτακτικής τελειώνει σε -ξωμαι : διώξωμαι /λήξωμαι / λέγξωμαι / πράξωμαι /πυρέξωμαι,  ενώ ο μέσος παρακείμενος τελειώνει σε -γμένος (θηλ. -γμένη / ουδ. -γμένον) : δεδιωγμένος / λεληγμένος / λεγμένος / πεπραγμένος , κλπ.

    3. Όταν το ρήμα τελειώνει σε - πω (= λείπω),- βω (= τρίβω), -φω (= γράφω),          -πτω (= κρύπτω),  ο αόριστος μέσης υποτακτικής τελειώνει σε - ψωμαι : λείψωμαι -  τρίψωμαι - γράψωμαι - κρύψωμαι και ο παρακείμενος μέσης φωνής -μμένος : λελειμμένος - τετριμμένος - γεγραμμένος - κεκρυμμένος .

    4.  Όταν το ρήμα τελειώνει σε -τω (= νύτω) ,-δω (= σπεύδω), -θω (= πείθω),-ζω (= σχίζω), ο αόριστος μέσης φωνής τελειώνει σε –σωμαι : πείσωμαι – σχίσωμαι, κλπ. και ο παρακείμενος μέσης φωνής σε -σμένος (θηλ. -σμένη , ουδ. -σμένον ) : νυσμένος - σπευσμένος - πεπεισμένος - σχισμένος .                                                           ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

     
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
(γώ)  
διώκωμαι   
διώξωμαι      
δεδιωγμένος 
(σύ)   
διώκ
διώξ
δεδιωγμένος  ᾖς
(οτος)
διώκηται   
διώξηται          
δεδιωγμένος 
(μες)
διωκώμεθα  
διωξώμεθα     
δεδιωγμένοι  μεν
(μες)
διώκησθε   
διώξησθε          
δεδιωγμένοι  τε
(οτοι)
διώκωνται  
διώξωνται         
δεδιωγμένοι σι(ν) 


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
(γώ)  
γράφωμαι
γράψωμαι
γεγραμμένος
(σύ)   
γράφῃ
γράψῃ
γεγραμμένος ᾖς
(οτος)
γράφηται
γράψηται
γεγραμμένος
(μες)
γραφώμεθα
γραψώμεθα
γεγραμμένοι μεν
(μες)
γράφησθε
γράψησθε
γεγραμμένοι τε
(οτοι)
γράφωνται
γράψωνται
γεγραμμένοι σι(ν)


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
(γώ)  
πείθωμαι
πείσωμαι
πεπεισμένος
(σύ)   
πείθῃ
πείσῃ
πεπεισμένος ᾖς
(οτος)
πείθηται
πείσηται
πεπεισμένος
(μες)
πειθώμεθα
πεισώμεθα
πεπεισμένοι μεν
(μες)
πείθησθε
πείσησθε
πεπεισμένοι τε
(οτοι)
πείθωνται
πείσωνται
πεπεισμένοι σι(ν)A.   Αφού συμπληρώσετε το επόμενο (οριζόντιο) σταυρόλεξο με τους ζητούμενους τύπους μέσης υποτακτικής, να γράψετε το όνομα ιστορικού προσώπου των Περσικών πολέμων, το οποίο σχηματίζεται στην κατακόρυφη στήλη που δείχνει το βέλος :
                                                         
1.


2.


3.


4.


5.


6.1.      δέχομαι : γ’ ενικό αορίστου
2.      τρέπομαι : γ’ πληθυντικό αορίστου
3.      πυρέττομαι : β’ ενικό αορίστου
4.      τάττομαι : α’ πληθυντικό αορίστου
5.      λύομαι : β’ πληθυντικό ενεστώτα
6.      θύομαι : α’ πληθυντικό αορίστου


  •      Το όνομα που σχηματίζεται : …………………………………


B.   Να συμπληρώσετε τα κενά των επόμενων προτάσεων με τους σωστούς τύπους  μέσης υποτακτικής :

- Ξενοφῶν προέτρεπεν αὐτούς , ἵνα …………………………(ψηφίζομαι, γ’ πληθ. αορ.) κατακαῦσαι τάς ἁμάξας.
                    
- Εἰρήνην μή ποιήσησθε, ἐάν ……………………….(λογίζομαι, β’ πληθ. ενεστ.) συμφέρειν ὑμῖν πολεμεῖν.

- Πράξομεν ταῦτα, ἤν ὑπό τῶν θεῶν …………………………………………………. (τάττομαι, α’ πληθ. παρακ., αρσεν.) οὕτω πράττειν.

- Ὀρθῶς ποιήσετε , ἤν μή ………………………..(δέχομαι, β’ πληθ. αορ. ) Ἀγησίλαον.

- Ἐν ταῖς οἰκίαις οἱ ἄνθρωποι ξύλα καίουσιν· ὅταν δ’ ………………………………… (ἀναγκάζομαι, γ’ πληθ. ενεστ.)  ἔξω τῶν οἴκων εἶναι, πυκνούς χιτῶνας καί χλαίνας ἐνδύονται  , τάς δέ κεφαλάς διφθέραις ἐγκαλύπτουσι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : LAKON
Για τα Λεξιλογικά (σῖτος) δείτε εδώ :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου