Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ - (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 11η )1. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό:


     - Φύλαξόν με ἀπό παγίδος.
     - Μή μου τούς κύκλους τάραττε.
     - Τά τέκνα μή ἐρίζετε τοῑς γονεῡσι.
     - Ὁ ἱκέτης τούς θεούς θεραπευέτω.
     - Φροντίσατε τούς συλλόγους.
     - Ὁ δέ ὅρκος ἔστω τόδε.
     - Ἐάν τις καταλύῃ δημοκρατίαν, πολέμιος ἔστω Ἀθηναίου.


2. Να μεταφέρετε το ρήμα και στους άλλους χρόνους στην Προστακτική :


- Γύμναζε σαυτόν πόνοις ἑκουσίοις.

- Σύ πίστευσον σαυτόν.

- Οἱ μέν γέροντες λεγόντων, οἱ δέ νέοι ἀκουόντων.
- Ἤ λέγετε τι σιγῆς κρεῑττον ἤ σιγήν ἔχετε.

- Ἀναξιμένης μή πιστευέτω αὐτῷ.1. Να βάλετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο της Προστακτικής:

- __________ (εἰμί, β΄ εν.) φιλαλήθης, ὦ φίλε, καὶ μὴ πολλὰ __________ (λέγω, ενεστ.) ἀλλὰ καλά.

- __________ (προσέχω, γ΄ ενικό ενεστ.), ὦ ἆρχον, ἐλευθέρων μέλλεις ἄρχεις καὶ Ἑλλήνων __________ (ἐξετάζω, β΄ πληθ. αορ.) τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

- __________ (εἰμί, β΄ πληθ.) ἐγκρατεῖς, ὦ νέοι, καὶ μηδὲν ἄγαν __________ (πράττω, β΄ πληθ. ενεστ.).

- __________ (θαυμάζω, β΄ εν. αορίστου) καὶ τοὺς τὴν φιλαργυρίαν φεύγοντας.

- Μὴ γέλωτα προπετῆ __________ (στέργω, β΄ εν. ενεστ.).

- Μηδεὶς __________ (διδάσκω, γ΄ εν. ενεστ.) ὡς πρέπει ἡμᾶς βουλεύεσθαι.

- __________ (ἅπτω, β΄ εν. ενεστ.) παῖ λύχνον.

- Ὦ στρατηγέ, τοῦ σοῦ στρατεύματος __________ (φροντίζω, αόρ.).

- Οἱ λόγοι οὗτοι οὕτως __________ (ἔχω, γ΄πληθ. ενεστ.).

- Ὑμεῖς __________ (εἰμί) καλοὶ κἀγαθοί.

- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς __________ (ἄγω, ενεστ.) καὶ τὰ δίκαια __________ (πράττω, αόρ.).


2. Να αντικαταστήσετε τους τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
φυλάττεις

διώκει

ἐταράξατε

θύσουσι

ἤλλαξαν

ἐβλάψαμεν

εἶ

γράφουσι

πέπραχας

λέγει

ἐκεκηρύχεσαν


ΠΗΓΗ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ  http://arxaiabgymnasiou.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...