Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ - (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 9η)


                          


ΑΣΚΗΣΗ :


Να βρείτε τι είδους είναι οι ακόλουθες μετοχές (επιθετικές, κατηγορηματικές ή επιρρηματικές) και αν είναι συνημμένες ή απόλυτες. 1. Οὗτος ἦν ὁ ἀδικήσας ἡμᾶς.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Ὁ μή δαρείς οὐ παιδεύεται.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Οἱ νόμοι τό δίκαιον καί τό συμφέρον βούλονται.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν θείων.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Αἰσθάνομαι τινάς παραβαίνοντας τούς νόμους.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Ἀγανακτῶ ὁρῶν τήν συκοφαντίαν.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Ταῦτα ἀκούσας ὁ Περικλῆς ἐξεπλάγη.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Οἱ πρέσβεις ἀφίκοντο πρός ἡμᾶς ἐπιστολήν φέροντες.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Ἔπεμψε Θεόπομπον εἰς Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντα τά γεγονότα.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Κρέοντος βασιλεύοντος μεγάλη συμφορά συνέβη ἐν Θήβαις.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Χρημάτων δεομένης τῆς Σπάρτης ὁ Ἀγησίλαος ἐπορεύθη εἰς Αἴγυπτον.
…………………………………………   …………………………………………
 1. Οἱ Θηβαῖοι ἔπεμψαν εἰς Ἀθήνας ἄγγελον ἐστεφανωμένον.
…………………………………………   …………………………………………


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου