Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1917) - (ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)ΕΝΟΤΗΤΑ  33.


 • Η  κρίση του τσαρικού καθεστώτος :

Τέλη 19ου - αρχές 20ου αι. : το 85% των Ρώσων είναι αγρότες, όμως οι μεγάλοι 
γαιοκτήμονες κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της γης και οι ίδιοι ζουν στην 
αθλιότητα → εξεγέρσεις με αίτημα την αναδιανομή της γης.

Εργάτες : ζουν εξίσου άθλια σε περιοχές της Ρωσίας με σημαντική βιομηχανική 
ανάπτυξη → εξεγέρσεις που καταστέλλονταν με αιματηρό τρόπο.

  1905 : ξεσπά επανάσταση και ο Τσάρος αναγκάζεται να θεσπίσει νομοθετικό σώμα 
(Δούμα) → συνταγματική μοναρχία

Α΄ Παγκόσμιος : παραλύει την ρωσική οικονομία, οδηγεί το λαό στην αθλιότητα, 
                          οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στις μάχες.


 • Η  αστική επανάσταση του Φεβρουαρίου 1917 :

- Την εξουσία αναλαμβάνει προσωρινή κυβέρνηση από μετριοπαθείς φιλελεύθερους αστούς → αναγνωρίζει κάποια ατομικά δικαιώματα, αλλά δεν αποσύρει τη Ρωσία από τον πόλεμο, ούτε μοιράζει τη γη →  ενισχύεται η λαϊκή δυσαρέσκεια.

- Οργανώνονται τα Σοβιέτ (συμβούλια εργατών και στρατιωτών) και κυριαρχούν στη Μόσχα και τις μεγάλες πόλεις.

- Οι Ρώσοι κομμουνιστές ( Μπολσεβίκοι) με ηγέτη το Βλ. Ουλιάνοφ (Λένιν) ζητούν να περάσει η εξουσία στα Σοβιέτ, αναδιανομή γης και αποχώρηση από τον πόλεμο.

 • Η  σοσιαλιστική οκτωβριανή επανάσταση του 1917  :

- Οι Μπολσεβίκοι κυριαρχούν στα Σοβιέτ και οργανώνουν νέα επανάσταση που έμεινε γνωστή ως οκτωβριανή επανάσταση.

Οι πρώτες αποφάσεις των  κομμουνιστών :

 1.  Έθεσαν υπό κρατικό έλεγχο όλες τις μεγάλες οικονομικές μονάδες (αγροκτήματα, εργοστάσια, τράπεζες)
 2. Ανέθεσαν τη διοίκηση των εργοστασίων και των αγροκτημάτων στα Σοβιέτ
 3. Αναγνώρισαν το δικαίωμα για αυτοδιάθεση στις διάφορες εθνότητες της Ρωσίας.
 4. Αποχώρησαν από τον πόλεμο, υπογράφοντας συνθήκη με τη Γερμανία (Μπρέστ-Λιτόφσκ)

 Ο εμφύλιος πόλεμος και η ξένη παρέμβαση :

Ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους υποστηρικτές του Τσάρου (λευκοί) και 
της επανάστασης (κόκκινοι) →  η Αντάντ έστειλε στρατό στο πλευρό του τσάρου, 
μαζί και η Ελλάδα (εκστρατεία στην Ουκρανία) →  επικράτησαν οι κομμουνιστές

 • Η  ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης :

Ήταν το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος του κόσμου, με μορφή ομοσπονδίας 
και ονομάστηκε Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).


 • Η  επίδραση της οκτωβριανής επανάστασης στην Ευρώπη :

1919 : ιδρύεται στη Μόσχα η Γ’ Διεθνής ή Κομμουνιστική Διεθνής ή Κομιντέρν, με 
σκοπό την οργάνωση της δράσης όλων των κομμουνιστικών κομμάτων.

Γερμανία : οργανώνεται επανάσταση από τους Σπαρτακιστές (ριζοσπάστες σοσιαλιστές)   
Κ. Λίμπκνεχτ - Ρ. Λούξεμπουργκ αλλά αποτυγχάνει, το ίδιο και στην Ουγγαρία.

Στις χώρες της Αντάντ :εκδηλώνονται απεργίες και ιδρύονται κομμουνιστικά κόμματα
ένα από αυτά είναι το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ), 
που αργότερα μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ).

                     
                            33. η ρωσική επανάσταση from Kvarnalis75
Στον ακόλουθο σύνδεσμο λύστε το σταυρόλεξο για τη Ρωσική Επανάσταση :


 
                              
                              


Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 4η ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΥΝΟΧΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

ΣΥΝΟΧΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

 
 •    Οργάνωση κειμένου: η οργάνωση ενός ευρύτερου κειμένου είναι απαραίτητο να ακολουθεί  ένα διάγραμμα με βάση τα δομικά μέρη του που είναι:


Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εδώ παρουσιάζεται α) το θέμα του
κειμένου, β) η θέση ή η άποψή μας σχετικά με το θέμα αυτό. (σε μια μικρή σχετικά παράγραφο)
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Εδώ αναλύεται το θέμα του κειμένου,
παρουσιάζονται με λεπτομέρειες όλες οι πτυχές του θέματος, παρατίθενται επιχειρήματα, παραδείγματα κλπ, που αποδεικνύουν τη θέση μας.
Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Είναι η τελευταία παράγραφος του
κειμένου, στην οποία παρουσιάζουμε συνήθως τα συμπεράσματά μας σε σχέση με όσα έχουμε αναλύσει παραπάνω ή συνοψίζουμε τις θέσεις μας.

 •    Η αλληλουχία και η συνοχή του κειμένου:

 Αλληλουχία  είναι η ομαλή μετάβαση από τη μια σκέψη στην άλλη, από τη μια ιδέα στην άλλη, αλλά και ο τρόπος οργάνωσης των ιδεών αυτών σε παραγράφους, ώστε το κείμενο να έχει σαφές και λογικό νόημα.

Η αλληλουχία επιτυγχάνεται με:

·    Τη σαφή διάκριση των τμημάτων του κειμένου, δηλαδή του προλόγου, του κυρίου θέματος, του επιλόγου, ή, στην περίπτωση παραγράφου, της θεματικής πρότασης, των λεπτομερειών, της κατακλείδας.

·    Τη σωστή διάταξη των ιδεών με σειρά
-     χρονολογική, στα αφηγηματικά κείμενα
-     τοπική, στα περιγραφικά κείμενα
-     λογική, στα επιχειρηματολογικά κείμενα.

 Συνοχή  είναι ο τρόπος σύνδεσης των προτάσεων, των περιόδων και των
παραγράφων μεταξύ τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνέχεια των νοημάτων στο κείμενο.


Η συνοχή επιτυγχάνεται:
·    με συνδετικές λέξεις ή φράσεις δηλώνοντας:


επεξήγηση
δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, ειδικότερα, με άλλα λόγια,
εξηγώντας, αυτό σημαίνει κλπ
αντίθεση/εναντίωση
εξάλλου, εντούτοις, όμως, ενώ, αλλά, αν και, ωστόσο,
αντίθετα, παρόλο που, από την άλλη πλευρά κλπ
συμπέρασμα
επομένως, λοιπόν, άρα, συμπερασματικά, συνεπώς, με
αποτέλεσμα, το συμπέρασμα είναι, όπως φαίνεται κλπ
χρονική σειρά
μετά, ύστερα, αργότερα, πριν από αυτό, κατόπιν, έπειτα,
στο μεταξύ, την ίδια στιγμή κλπ
τόπο
πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, ανάμεσα, στη μέση, στο
βάθος, στην άκρη, στο κέντρο, πέρα, μακριά κλπ
αιτία
επειδή, εφόσον, γιατί, γι’ αυτό, μια και, λόγω του ότι,
εξαιτίας, αυτό οφείλεται κλπ
παράδειγμα
παραδείγματος χάρη, λόγου χάρη, για παράδειγμα, όπως
σύγκριση
παρόμοια, αντίστοιχα, με τον ίδιο τρόπο
έμφαση
ιδιαίτερα, μάλιστα, κυρίως, προπάντων, θα θέλαμε να
τονίσουμε
προσθήκη
επίσης, επιπλέον, επιπροσθέτως, συμπληρωματικά
απαρίθμηση
πρώτον, δεύτεροναρχικά, στην αρχή, ακολούθως, στη
συνέχεια
όρο/ προϋπόθεση
με την προϋπόθεση, με τον όρο, με δεδομένο, σ αυτή
την περίπτωση
βεβαίωση ή πιθανότητα.
βέβαια, ασφαλώς, κατά γενική ομολογία
  -  με έμμεση αναφορά στην προηγούμενη παράγραφο η οποία γίνεται:

- με επανάληψη της τελευταίας ιδέας της προηγούμενης παραγράφου

- με επανάληψη του κεντρικού νοήματος της προηγούμενης παραγράφου


-με παράλειψη μιας λέξης ή φράσης της προηγούμενης παραγράφου


π.χ. Ο καθηγητής μίλησε πολύ αυστηρά στους μαθητές. Προσπάθησε να τους δώσει να καταλάβουν το λάθος τους.- με αντικατάσταση μιας λέξης με αντωνυμία, επίρρημα ή με άλλη συνώνυμη λέξη.


πχ. Η μάχη τελείωσε γρήγορα. Η συμπλοκή κράτησε μόλις τρεις ώρες.( συνώνυμη)


Η Μαρία είπε στην Ελένη όλη την αλήθεια. Της εξήγησε ότι...(αντικατάσταση με αντωνυμία).


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΑΝΝΑ ΜΑΚΡΑΚΗ - 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...